drop aroundがデザインした制作物です。

de_back.gif
de_pre.gif  de_next.gif

de_mono.gif

Category
  • Title
    Date  
Original products
  • 幾何学窓封筒(マルマド・サンカクマド・シカクマド)
    2009.11
maru-sankaku-shikaku.jpg maru-mado.jpg sankaku-mado.jpg shikaku-mado.jpg
企画・デザイン:drop around
製造・発売元:倉敷意匠計画室